Sanamyan.com

  Myxomycetes

  Authors & emails

Metatrichia vesparium

Previous species   Next species
Thumbs view
Metatrichia vesparium

Metatrichia vesparium


Taxonomic position:
Kingdom: Myxobiontes
Subkingdom: Myxomycetobionti
Phylum: Physarophyles
Class: Physariodes
Order: Trichiales

Family: Trichiaceae

Species: Metatrichia vesparium

Species list of slime moulds:
 • Arcyria cinerea
 • Arcyria denudata
 • Badhamia panicea
 • Ceratiomyxa fruticulosa
 • Comatricha nigra
 • Comatricha typhoides
 • Cribraria argillacea
 • Cribraria cancellata
 • Fuligo species
 • Lamproderma arcyrioides
 • Lycogala epidendrum
 • Metatrichia vesparium
 • Physarum nutans
 • Physarum species
 • Stemonitis axifera
 • Trichia decipiens
 • Trichia favoginea
 • Tubifera ferruginosa

 • Copyright © 2004 - 2012, K. & N. Sanamyan